Lokale regler

B-1 Straffeområder (Regel 17)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

  • Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
  • Steiner og røtter i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
  • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  • Steinfylte dreneringsgrøfter.
  • Maurtuer

Uflyttbare hindringer

  • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

F-17 Alle veier og stier er hindringer

Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-18 Behandle flyttbare gjenstander som uflyttbare

Alle staker på banen behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt å bli tatt etter regel 15.2.

Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

J-1 Metoder for å avbryte og gjenoppta spill

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med Ett langt sirenestøt.

Alle andre spilleavbrudd signaliseres med tre korte sirenestøt.

I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med to korte sirenestøt.

Straff for brudd på regel 5.7 b: Diskvalifikasjon

Generell info:
1. Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1
2. Fritak kan tas fra alle veier og stier. Regel 25-1
3. Avstandsmerker er markert midt i fairway, målt senter green.
100m – rødt. 150m – gul. 200m – hvit
4. Banens ytre grenser er merket med røde staker
5. Ingen adgang bak green på hull 9
6. Ingen adgang venstre side mot hyttene på hull 6 og 7
7. Ingen adgang langs hele høyre side på hull 8
8. Tverrgående drensgrøfter er GUR med fritak